Skolår 7-9 Kemi

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 7–9
Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar
genom kemiska reaktioner.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter
och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
Kolatomens
kretslopp.
• Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad
det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
Livscykelanalys av några vanliga produkter.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur
nedbrytning kan förhindras.
• Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i
människokroppen, till exempel matspjälkning.
62
KE
KEMI
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter,
kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Kemin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
världsbild,
teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och
nanoteknik.
• De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
Kunskapskrav
Kunskapskraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i
december 2010.