Skolår 7-9 Fysik

I årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi.
Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter
och begränsningar i framtiden.
• Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin
och kommuniceras i väderprognoser.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten
och klimatförändringar.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning
och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård
och informationsteknik.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar,
tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara
materiens spridning i naturen.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysiken och vardagslivet
• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper
om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
• Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och
taljor.
• Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper
och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
• Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller
för hur ögat uppfattar färg.
• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur
de används i vardagliga sammanhang.
• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i
vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av
och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och
människors levnadsvillkor.
• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och
nanoteknik.
• Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra
beskrivningar.
• Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos
och avstånd mellan dessa.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet
och föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter,
till exempel fart, tryck och effekt.
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp,
modeller
och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och
samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
Kunskapskrav
Kunskapskraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i
december 2010.