Skolår 7-9 Biologi

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 7–9
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument
och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner
om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer
och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur
de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och
samverkan.
Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar
och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt
perspektiv.
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 51
BI
biologI
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv
och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken
väcker.
Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för
samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald
utifrån evolutionsteorin.
• De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet
och föränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt
• Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande
och utvärdering.
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp,
modeller
och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Kunskapskrav
Kunskapskraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i
december 2010.