Kemins karaktär och arbetssätt

KEMINS KARAKTÄR OCH ARBETSSÄTT

Centralt innehåll:     

 Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

 Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.

 Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.

 Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

 Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

 Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

 Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
 

Laborationer/demonstrationer

Laboratoriematerial

Säkerhet

Att skriva laborationsrapport

Volymmätning

Kemiska reaktioner

Reagens – identifiera kemiska ämnen

Laboratorieteknik

Destillation