KEMI

KEMI för gymnasiet
av Sylvia Lindh

KEMI 1
Lärarhandledning till kursen Kemi 1

LÄRARHANDLEDNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR

A  Laborationer och demonstrationer kopplade till
 
B  Laborationshandledningar med riskbedömningar
  Beskrivningar av demonstrationer

C  Laborationsrapport mall

D  Prov kopplade till centralt innehåll i Skolverkets ämnesplan för gymnasiekursen Kemi 1

E  Extra uppgifter

 
  CENTRALT INNEHÅLL                                       LABORATIONER / DEMONSTRATIONER        
 
  Materia och kemisk bindning   
  - Modeller och teorier för materiens             
    uppbyggnad och klassificering

  - Kemisk bindning och dess inverkan
    på till exempel förekomst, egenskaper
    och användningsområden för organiska
    och oorganiska ämnen.
      
  * Materia - indelning
  * Organisk kemi - molekylmodeller
  * Molekylmodeller - namngivning
  * Avdunstningar och intermolekylära bindningar     
  * Alkoholers löslighet i saltvatten
  * Alkoholers egenskaper
  * Polära och opolära lösningsmedel

 
  CENTRALT INNEHÅLL          LABORATIONER / DEMONSTRATIONER            
  
  Reaktioner och förändringar    
  - Syrabasreaktioner, inkl pH-begreppet            
    och buffertverkan 

  - Redoxreaktioner, inkl elektrokemi
  
  - Fällningsreaktioner

  - Energiomsättningar vid fasomvandlingar
    och kemiska reaktioner
      
  * Syrors egenskaper
  * pH-skalan
  * Buffertlösning
  * Saltlösningars syrabasegenskaper (kemi 2)
  * Spänningsserien
  * Oxidation och reduktion - elektronövergångar
  * Oxidations- och reduktionsmdel
  * Framställning av koppar(I)oxid
  * Elektrolys
  * Fällningslaboration
  * Endoterma reaktioner
  * Exoterma reaktioner
  * Termokemi - upplösning av salter


  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER        
   
  Stökiometri    
  - Tolkning och skrivning av formler för
     kemiska föreningar och reaktioner  

  - Substansmängdsförhållanden, 
    koncentrationer, begränsade rektanter
    och utbyten vid kemiska reaktioner

  
           
  * Substansmängd, beräkningar
  * Aluminiumfolies tjocklek 0,0001 
  * Bestämning av mängden kristallvatten
     i bariumklorid  
  * Bestämning av mängd hydroxidjoner
     i en pastill natriumhydroxid
  * Bestämning av koncentration av mättnad
    kalciumhydroxid  
  * Sönderdelning av natriumvätekarbonat
  * Koncentration, lösningsberedning och spädning
  * Lösningars koncentration
  * Lösningsberedning
  * Framställning av järnsulfat 
  * Kopparsulfid


  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER           
    
  Analytisk kemi
  - Kvalitativa och kvantitativa metoder för
    kemisk analys, t.ex kromatografi och
    tiltering.
   
  * Syrabastitrering
  * Bestämning av molmassa för magnesium
  * Gaskromatografi


  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER           
    
  Kemins karaktär och arbetssätt   
  - Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig
    frågeställning.   

  - Modeller och teorier som förenklingar av
    verkligheten. Hur modeller och teorier kan
    förändras över tid.

  - Hur problemen och frågor avgränsas och
    studeras med hjälp av kemiska resonemang.

  - Det experimentella arbetets betydelse för att
    testa, omvärdera och revidera hypoteser,
    teorier och modeller.

  - Planering och genomförande av experiment
    samt formulering och prövning av hypoteser
    i samband med dessa.
   
  - Utvärdering av resultat och slutsatser genom
    analys av metodval, arbetsprocess, felkällor. 

  - Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån
    kemiska modeller, t.ex frågor om hållbar
    utveckling.
  
  * Laboratoriematerial 
  * Säkerhet
  * Att skriva laborationsrapport   
  * Volymmätning
  * Kemiska reaktioner   
  * Reagens - identifiera kemiska ämnen 
  * Laboratorieteknik 
  * Destillation Undervisningen i ämnet KEMI ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse hur dessa utvecklas.

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.

4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.

5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

 
Kemi i praktik och teori 
Kemi i praktik och teori är en lektionsuppgift som främst behandlar punkterna 4 och 5 ovan och innehåller frågeställningar från flera områden. Uppgiften kan genomföras enskilt eller i grupp, vilket som passar bäst i aktuell undervisningssituation. Läraren väljer själv om uppgiften redovisas muntligt, skriftligt eller både och.

 
Energi
Lektionsuppgift som kan uföras enskilt eller i grupp.